Public Opinion is Clear: Urgent Legislation Required to Protect Children from Sexual Exploitation! Read the story

Maerano Netsika Ye Kushandiswa Kwevana Pabonde

by ECPAT International in 2019

Tsvakurudzo inosanginisira vana maererano nekushandiswa kwavo pabonde inokonzera kuti pave nemivhunzouyezve makakatanwa. Nharo idzi kana kuti makakatanwa aya akafanana kana pachiitwa tsvakurudzo dzinechekuita nevanhu kana kuty mapoka evanhu varipanjodzi. Asi pane imwe nguva kune mamwewo makakatanwaakongonangana nevana vakakanganiswa burikidza nekushandiswa pabonde. Gwaro iri rinopa nhungamiro pakutauriranakunoitika maererano netsika nemagariro evanhu kana vachiita tsvakurudzo idzi.

Available in: English, Shona